Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

firmy Tomeš - výroba stavebních hmot s.r.o. IČO 254 25 1 37 Jana Švermy 888, 468 51 Smržovka, zapsaná u obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl C, spisová značka 17611    
1.1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen podmínky) společnosti Tomeš-    výroba stavebních hmot s.r.o.jsou vydány v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a upravují se pravidla a podmínky prodeje zboží, nebo výrobků prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.
1.2. Veškeré nabídky prodávajícího se řídí těmito podmínkami, které tvoří nedílnou součást všech nabídek a popřípadě dodatků k nim.
1.3. Změny a doplňky k těmto podmínkám, nebo individuálním obchodním případům vyžadují pouze písemnou dohodu obou smluvních stran.
1.4. Přijetím nabídky prodávajícího, nebo odesláním objednávky na zboží, nebo výrobky prodávajícího prodávajícímu souhlasí kupující s těmito obchodníma podmínkami a kupující se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění a těmito podmínkami.
Objednávky
2.1. Veškeré objednávky výrobků a zboží které dodává prodávající musí být v písemné formě. Za písemnou formu se považuje objednávka zaslaná faxem, elektronickou poštou a nebo dopisem v tištěné podobě s podpisem oprávněné osoby.
2.2. Objednávka musí obsahovat:
Jméno a adresu kupujícího(obchodní firmu, sídlo, adresu pro doručení zboží) telefonické     spojení na kupujícího – jméno kontaktní osoby, telefonní popřípadě faxové číslo, adresu pro doručení zboží.
IČO, DIČ, bankovní spojení a přesnou adresou bankovního ústavu kupujícího
Označení objednaného zboží podle technických listů prodávajícího – dále jen objednávka.
2.3. Kupující může stornovat bezplatně doručenou objednávku kdykoliv před potvrzením prodávajícího. Storno objednávky musí být pouze písemně a doručené prodávajícímu.
Potvrzení Objednávky prodávajícím
3.1. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje:
Přehled objednaného zboží
Množství objednaného zboží
Cenu objednaného zboží
Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícímu.    
Ceny
4.1. Kupující je za objednané zboží je vždy povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu.
        Kupní cena zahrnuje DPH v zákonné výši.
        Kupní cena nezahrnuje cenu palet na kterých je zboží expedováno.
Platební podmínky
4.2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu celou kupní cenu, která se skládá z ceny palet, dopravného a ceny zboží.
4.3. Veškeré platby podle kupní smlouvy a těchto podmínek se považuje za zaplacené dnem kdy je připsána celá platba na účet prodávajícího, nebo byl-li vystaven doklad o platbě v hotovosti v sídle prodávajícího.
4.4. Kupující není oprávněn zadržovat žádnou platbu, nebo její část, nebo reklamované zboží z důvodů nároku vůči prodávajícímu, nebo provést vůči těmto platbám zápočet vlastních nároků z reklamací, které nebyly prodávajícím písemně uznány, nebo které nebyly doposud vyřízeny.
4.5. Bylo-li dohodnuto mezi smluvními stranami, že kupní cena bude hrazena ve splátkách, pak při neuhrazení jedné splátky se splátka stává splatnou celá kupní cena, resp. Dosud neuhrazená část i všechny další platby podle kupní smlouvy, nebo těchto podmínek.
4.6.V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby podle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 2 % z neuhrazené částky za každý započatý měsíc prodlení. Prodávající má nárok na způsobenou škodu v níž tato škoda přesahuje úroky z prodlení..
Dodací podmínky
5.1. Dodávka se považuje za splněnou pokud:
Dopravu zajišťuje prodávající a zboží v okamžiku dopravy na místo určení a to i v případě, že kupující odmítne dodávku přijmout.
5.2. v případě že dopravu objednaného zboží zajišťuje kupující tak se předání považuje podpisem dopravce (řidiče), který přepravu pro kupujícího zajišťuje.
5.3. v ostatních případech předáním přepravovaného zboží k přepravě prvnímu přepravci.
5.4. Není-li dohodnuto jinak, může prodávající plnit v dílčích dodávkách.
5.5.Prodávající není v prodlení pokud  došlo ke zpoždění v důsledku konání stávky, výluky,vyhlášení jakýchkoliv správních opatření, neboť v důsledku jiných překážek, které se nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinností.
5.6.Dodací lhůta objednaného zboží neběží, pokud je kupující vůči prodávajícímu v prodlení s plněním svého splatného závazku.
Výhrada vlastnictví
6.1. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího ke dni úplného uhrazení kupní ceny a to včetně ceny palet a dopravného bylo-li účtováno. Kupující je povinen zajistit účinnost této výhrady vlastnictví vůči třetím osobám vhodným způsobem oznámit.
6.2.Zjevné vady musí být neprodleně uplatněny při předání objednaného zboží, jinak na ně nebude brán zřetel.
Závěrečná ustanovení
7.1. vyžaduje –li to určitý úkon dle těchto podmínek kupní smlouvy ke své platnosti písemnou formu, je písemná forma dodržena tehdy, je-li takový úkon učiněn prostřednictvím faxu, nebo elektronické pošty.
7.2. Smluvní strany jsou povinny doručovat si písemnosti na adresy smluvních stran uvedené v kupní smlouvě. Jakákoli změna pro doručování musí být druhé smluvní straně oznámena písemně.
7.3. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím, jež vznikly ze vztahů upravených těmito podmínkami anebo kupní smlouvou se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Spory které nebude možné vyřešit smírnou cestou budou rozhodnuty obecným soudem příslušným ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
7.4 pokud by některá ustanovení těchto podmínek měla být neplatná už v době jejich vyhotovení, nebo jestliže se stanou neplatnými později po uzavření kupní smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení, podmínek. Místo neplatných ustanovení, podmínek se použijí ustanovení platných předpisů ČR, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu účelu těchto podmínek.